• Hiroshi
  Iga

  guitar

 • Sing-Along
  Miyashita

  vocal

 • Batta
  Hosoya

  bass

 • Brian

  guitar

 • Odori Nenbutsu
  Shige

  drums

 • Shohei
  Kiyono

  keyboards

 • Natsuko
  Hara

  sax

 • Daisuke
  Murakami

  sax